Κοινότητα Πρακτικής

Το έργο SpicE θα δημιουργήσει και θα εμπλουτίσει μια Κοινότητα Πρακτικής ως προς την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με επίκεντρο τον τομέα της Ειδικής Αγωγής, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (που προέρχονται κυρίως από δίκτυα συνεργατών) και των φορέων Εκπαίδευσης STEAM (που προέρχονται από έργα STEAM όπως το STEAMonEDU). Η Κοινότητα Πρακτικής του έργου SpicE θα είναι γεωγραφικά κατανεμημένη, περιλαμβάνοντας φορείς από διάφορους τομείς (όπως για παράδειγμα παρόχους δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, σωματεία εκπαιδευτικών, σχολεία, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής).