Σχετικά

Η δέσμη δράσεων του έργου SpicE στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των (εν ενεργεία και μελλοντικών) Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά κατά τη διδασκαλία τους την Εκπαίδευση STEAM προκειμένου να προστατεύσουν τους/τις μαθητές/ριες (Ειδικής Αγωγής) με Ήπιες Αναπηρίες τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Εκπαίδευση STEAM χρησιμοποιείται τόσο ως μέσο όσο και ως σκοπός προκειμένου να καταστεί δυνατή η τόσο αναγκαία στροφή στην Ειδική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε επαγγελματικό και προεπαγγελματικό επίπεδο. Μέσω της Εκπαίδευσης STEAM επιχειρούνται να αρθούν τα εμπόδια για έναν σημαντικό αριθμό μαθητών/ριών, που είναι σιωπηλοί/ες, πιο αργοί/ες και έμμεσα περιθωριοποιημένοι/ες από τα πρώιμα  και πρώτα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Σχολικών Συστημάτων, εξαιτίας της έλλειψης επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση STEAM των εκπαιδευτικών τους, αλλά και λόγω της έλλειψης μιας μεθοδολογικής συσχέτισης (μαζί με πρακτικούς κανόνες και Προγράμματα Σπουδών) ανάμεσα στην Εκπαίδευση STEAM και τα εκπαιδευτικά μοντέλα Ειδικής Αγωγής. Ο στόχος του Έργου είναι ο σχεδιασμός ενός Πλαισίου Ικανοτήτων  για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή (με ταυτόχρονη ανίχνευση των υπαρχόντων κενών και αναγκών ως προς αυτές τις δεξιότητες και το συσχετισμό τους με τα υπάρχοντα ή με νέα εκπαιδευτικά προφίλ εργασίας), η ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Πλαισίου (μέσω της ανίχνευσης των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων και της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τους εκπαιδευτικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών) και τέλος η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος αναφορικά με τα παραπάνω σε τέσσερις χώρες.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις κινητικότητας του έργου SpicE για τους/τις εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (12 εν ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε 4 συνεδρίες φυσικής κινητικότητας, με αποτέλεσμα 48 εκπαιδευτικοί στο σύνολο να μετακινηθούν), θεωρούμε ότι θα έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στο εν λόγω πεδίο. Οι συνεδρίες κινητικότητας αναμένονται να αποτελέσουν μια μοναδική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς στην οικοδόμησης γνώσης σε ένα επιστημονικό διαθεματικό πεδίο για το οποίο υπάρχει περιορισμένη έως και ανύπαρκτη επιστημονική γνώση. Επίσης, δεδομένης της, κατά γενικές γραμμές, αδύναμης σχέσης ανάμεσα στα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και της επίδοσης των μαθητών/τριών, οι δράσεις κινητικότητας του έργου SpicE θα επιδιώξουν να αναδείξουν την προστιθέμενη αξία και να οργανώσουν μεθοδολογικά, τα τόσο απαραίτητα δεδομένα που θα προκύψουν από την πράξη.

Το έργο SpicE θα χρησιμοποιήσει την προσέγγιση «από την κοινότητα και για την κοινότητα» για να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια ισχυρή Κοινότητα Πρακτικής που, τελικά, θα παραγάγει μια μόνιμη δομή «Κοινής Δράσης STEAM στην Ειδικής Αγωγή».

Το έργο SpicE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία χρόνια (06/2022-06/2025)