За

SpicE има за цел да подобри способността на учителите в начална образователна степен да прилагат ефективни STEAM   на преподаване в помощ на учениците с умерени обучителни трудности в риск от образователно и социално изключване. STEAM се използва както като средство, така и като цел, за да се даде възможност за така необходимата промяна в специалното образование в начална степен както при настоящи учители, така и при подготовка на бъдещи педагози.  Целта на проекта е да се разработи STEAM Рамка за компетенции за специално-насочено образование (идентифицира пропуските в уменията и ги съпоставят със съществуващи и нови длъжности характеристики), да се разработи Образователна програма (определяне на подходящи дидактически подходи и очертаване на уменията към образователните цели на учебната програма), разработва, пилотира и оценява съответната програма за обучение в 4 пилотни страни.

Вярваме, че дейностите за мобилност на SpicE за учители (настоящи и бъдещи) (по 12 на държава, участваща в 4 физически сесии за мобилност – общо 48 учители на разменни начала), ще има дълбоко въздействие. Мобилностите ще бъдат  уникална възможност за изграждане на значими знания там, където литературата и практиката показват, че е правено малко, до този момент. Като се има предвид, като цяло, слабата връзка между наблюдаемите характеристики на учителя и постиженията на учениците, дейностите за мобилност на SpicE ще се стремят както към допълнителна добавена стойност, така и към методологично организирани данни от практически ситуации, които са изключително необходими.

SpicE ще използва подход „от общност за общност“, за да създадете и поддържа силна Практическа общност, която в крайна сметка ще се изгради постоянна структура „Алианс на STEAM в специалното образование“

Проектът SpicE е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейски съюз с продължителност от три години (06/2022 – 06/2025).