Цели

SpicE има за цел да комбинира четири ключови елемента на образованието, отразени в международното изследване STEAM, Универсален дизайн за учене (UDL), включване на учени с умерени обучителни трудности от начална степен  и обучение на учители. Развитието на умения на учителите като част от ученето през целия живот е изключително важно предимство за всички страни. STEAM е образователна тенденция, която много страни се опитват да включат в своите учебна програма. Наскоро няколко европейски министерства на образованието популяризираха Лаборатории на уменята (или подобни концепции) и вече е стартиран процесът на обучение на учители. От тази гледна точка, липсва приобщаващо образование, особено за ученици с леки учебни затруднения.

 

Петте цели са определени въз основа на това, че са осъществими. Висшите учебни заведения, като катализатори за училища и учители, са идентифицирали потребностите, с които са се ангажирали. Всеки университет е определил училищата, с които ще работи. Също така, много от интервенциите са тествани и успешно внедрени в страните, което потвърждава, че са постижими. Асоциираните партньори са се съгласили, че техният принос в проекта е осъществим и постижим.

Следователно целите, които трябва да бъдат разгледани въз основа на предложението, са:

  • Резултат 1: Разработване на рамка за компетентност и образование за STEAM в специалното образование за идентифициране на съществуващи и нововъзникващи потребности от умения за учители, ангажирани в STEAM обучение на ученици с умерени обучителни трудности в началното образование и актуализиране на специалното образование професионални профили, ако е необходимо. Тази цел включва разбиране и развитие на методология на UDL и прилагането Ѝ в STEAM и приобщаващото образование. Очаква се методологията да достигне до около 500 учители. Ще бъде създадена нова Стратегия за умения, интегрирана STEAM рамка за специално образование, чрез комбиниране на Специално образование и STEAM дидактически подходи за преподаване на STEAM на ученици с умерени обучителни трудности, стратегия която ще позволи непрекъснато развитие и растеж на учителите. Тази цел адресира потребностите на учителите в целевите страни за подобрение в разбирането и идентифициране на умения и дидактически подходи. Ще бъдат достигнати около 500 учители и ще бъдат информирани за тази цел. Ще бъде създаден уникален, съвременен, технологично подобрен онлайн кампус за професионалните училища.
  • Резултат 2: Създаване на съвместна иновативна STEAM учебна програма за специално образование, фокусирана върху компетенции и профилите на учители в началното образование, за да се даде възможност за бързо повишаване на квалификацията/преквалификация на съществуващи учители и млади хора, желаещи да навлязат в основно образование и работа с деца с леки обучителни трудности, или бързото намиране на кандидати за дадени работни позиции. Ще се споделят, развиват и внедряват съществуващи добри практики между институциите, на национално и в международен план. Програмата вземе предвид анализа на потребностите и ще се използва за създаването на иновативна съвместна учебна програма STEAM. Учителите ще имат възможност да се възползват от по-задълбочени познания и инструменти, с които да работят.. Тази цел ще генерира осезаеми доказателства, които да послужат пред органите отговарящи за интервенциите, водещи към промяна на политиките или да предизвикат настоящите политики в тази област.
  • Резултат 3: Разработване на STEAM обучителна програма за специално образование и създаването на всички свързани с нея учебни материали и методи за изграждане на избраните умения, както и предоставянето на акредитирано обучение и квалификации. Тази цел е насочена към потребностите  на учителите за подобряване човешкия капитал при разбирането на разработената методология на учебната  STEAM програма в целевите държави. В рамките на тази цел се планира обучението на 100 „обучители“ (настоящи и бъдещи учители), с помощта на които в крайна сметка да бъдат достигнати 750 участници, чиято себе-ефикасността и ефективността ще бъде повишена, измерено чрез подобрено представяне на учениците при оценяване и удовлетвореност на учителите. Очакванията са, че съвместен модел на мобилност ще бъде интегриран в новата програма за да се осигури продължаващото повишаване на уменията и преквалификация за адаптиране към бързо променящите се потребности от умения и технологии при включване в STEAM. Тази цел се обхваща продължаващото развитие на програмата през продължителността на  проекта. Очаква се около 100 учители (настоящи и бъдещи) да се възползват от включването на потребности от умения и технологии при включване в STEAM.
  • Резултат 4: Пилотиране и оценка на програмата за STEAM обучение за специално образование, програма която ще улесни трансграничното сертифициране и следователно допринася за мобилността на учителите в началното образование в цяла Европа. Тази цел ангажира всички партньори с дизайна и пилотния тест на учебната програма. Всеки пилотен тест за една държава с уникален физически тест-мобилност, включваща 48 учители от 4 държави.
  • Резултат 5: Създаване и поддържане на устойчива Практическа общност (CoP), съставена от ключови европейски заинтересовани страни, в която ще се осъществява предоставяне на STEAM обучение на специални групи в началното образование. Тези групи ще си сътрудничат в разработването и прилагането на нови стратегически подходи за справяне с липсите в настоящите и бъдещите умения. Включване на CoP в разработването на инструменти за оказване на влияние върху политиката за образование. Тази цел се фокусира върху повишаване на предварителната информираност на високо ниво за STEAM и UDL на учениците с умерени обучителни трудности в начален етап, чрез разработване и непрекъснато актуализиране чрез партньорски мрежи, чрез социални медии и платформи за сътрудничество. Ще бъде насърчен обмена на знания и най-добри практики за меки и твърди умения между заинтересовани Европейски страни . Тази цел включва обединяване на интердисциплинарна мрежа, първоначално за поредица от местни кръгли маси, които се очаква да привлекат около 100 участници.