Λειτουργία ολοήμερων Γυμνασίων Διαθεματικής -Διεπιστημονικής Μάθησης.