Αποτελέσματα

Το έργο SpicE θα υλοποιηθεί σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Βουλγαρία) και θα παράξει θα ακόλουθα βασικά αποτελέσματα:

 1. Ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων κι ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή με τουλάχιστον 2 αναθεωρημένα επαγγελματικά προφίλ για τον/την εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 νέο επαγγελματικό προφίλ για τον/την εκπαιδευτικό STEAM στην Ειδική Αγωγή, και τουλάχιστον 10 νέες ικανότητες και τουλάχιστον 10 νέες καλές πρακτικές.
 2. Τουλάχιστον 16 φορείς θα συμμετάσχουν ενεργά στον εντοπισμό των ερευνητικών κενών αναφορικά με την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή (4 ανά χώρα).
 3. Ένα Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης STEAM για την Ειδική Αγωγή που θα περιλαμβάνει δυο εκπαιδευτικά μονοπάτια, ένα για την κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών κι ένα για την κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, που θα υποστηρίζονται από τους εταίρους με δυο τρόπους: από μια τοπική/ εθνική έκδοση (για κάθε μια από τις συνεργαζόμενες χώρες) και 4 ενότητες που θα προσφερθούν από κοινού.
 4. Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα STEAM για την Ειδική Αγωγή που θα εμπεριέχει μεικτές δράσεις κινητικότητας ανάμεσα στις συνεργαζόμενες χώρες, θα υποστηρίζεται από ένα MOOC και OER στην Αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των συνεργαζόμενων χωρών (Ελληνικά, Ισπανικά και Βουλγάρικα) διάρκειας 4 μηνών (μερική απασχόληση, ρυθμιζόμενη).
 5. Τουλάχιστον 16 μέντορες/ διευκολυντές στην Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή που θα έχουν καταρτιστεί στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή προκειμένου να υποστηρίξουν την πιλοτική κατάρτιση (4 για κάθε χώρα).
 6. Τουλάχιστον 4 «από έναν σε πολλούς» δράσεις αλληλοεκπαίδευσης (peer learning) (2 για κάθε χώρα) για την υποστήριξη της πιλοτικής εκπαίδευσης.
 7. Τουλάχιστον 200 εν ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα καταρτιστούν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα STEAM στην Ειδική Αγωγή (τουλάχιστον 50 από κάθε χώρα).
 8. 48 εν ενεργεία/ μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε 4 δράσεις κινητικότητας/ workshops.
 9. Εργαλεία που θα επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των συνεργαζόμενων χωρών (Ελληνικά, Ισπανικά και Βουλγάρικα).
 10. Μια Κοινότητα Πρακτικής με τουλάχιστον 500 μέλη (σχετιζόμενοι φορείς).
 11. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για την Κοινότητα Πρακτικής.
 12. Μια Έκθεση Πιλοτικής Αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της πιλοτικής αξιολόγησης) στην Αγγλική γλώσσα και 4 αντιπροσωπευτικές περιλήψεις μεταφρασμένες στις γλώσσες των συνεργαζόμενων χωρών για την περαιτέρω ιχνηλάτηση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 13. Οκτώ Εθνικές εκδηλώσεις και ένα κύριο Συνέδριο.
 14. Συστάσεις βασισμένες στα πιλοτικά αποτελέσματα στις τέσσερις συνεργαζόμενες χώρες.